Phông nền Đoàn ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

Phông nền Đoàn Thanh Niên, Phông nền Đoàn xây dựng nông thôn mới, phông nền ra quân ngày cao điểm


 

Xem thêm: ĐOÀN 26-3 SỰ KIỆN NGÀY LỄ