Phông nền ngày giải phóng miền nam 30/4 vector 24

 


Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC NGÀY 30-4 SỰ KIỆN NGÀY LỄ