Poster 04 ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3-2


 

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ