Vector Thanh niên ra quân ngày chủ nhật xanh vì môi trường 27

Xem thêm: ĐOÀN 26-3 SỰ KIỆN NGÀY LỄ