Vector đồ họa ngày Miền Nam Hoàn toàn giải phóng - 6

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC NGÀY 30-4 SỰ KIỆN NGÀY LỄ