Vector cổ động 30-4 giải phóng Miền Nam 02

Xem thêm: ĐẢNG - NHÀ NƯỚC NGÀY 30-4 SỰ KIỆN NGÀY LỄ