Poster cổ động ngày giải phóng Miền Nam 30-4 - 05

Xem thêm: 30-4 ĐẢNG - NHÀ NƯỚC SỰ KIỆN NGÀY LỄ