Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước liên đoàn 33

Xem thêm: ĐOÀN 26-3 SỰ KIỆN NGÀY LỄ